Клип GARY ft. MIWOO - Get Some Air

Клип GARY ft. MIWOO - Get Some Air


GARY ft. MIWOO Get Some Air
GARY ft. MIWOO Get Some Air
GARY ft. MIWOO Get Some Air

Текст Песни GARY ft. MIWOO - Get Some Air

Нагасо парамина чом свэ	
Амудо чаччи аннын госе	
Чогым сыльпо поимён оттэ	
Номан кырон ке аниль тенде	
Тэронын lonely lonely lonely	
Тэронын lonely lonely lonely	
Нагасо парамина чом свэ	
Амудо чаччи аннын госе	
Нова хеочжиго нан хуе ханбоне кванге	
Ёкщи нон чвегоёссо	
Сараныль халь тэн камдонбакке	
Нуга ноль маннаге твельчжин морыгеччиман	
Кы чащик уни тонне	
Кырэ сыльпын сэнгакподан	
Охирё ироке кульханге пёнэ	
Ёль пёне ёнхва ёль поне чвихам	
Ёль мёне вирова ёль поне накква пам	
Кыголло чунбунхамён чокессо	
Чигым химдын ибёрыль кёндинын щиган	
Манын ильдыльгва чагын усымдыль	
Окчиро мандырогамё чогынханын чун	
Чоын гонман сэнгакэ	
Кырэя чом мами пёнэ	
Очапи сарандо севоль тара та пёнэ	
Чуок катын норэ	
Кырэ оччомён чигым нэге пирёхан гон	
Хими тыль тэмада	
Нега хансан усымёнсо нэге хэттон кы маль	
Нагасо парамина чом свэ	
Амудо чаччи аннын госе	
Чогым сыльпо поимён оттэ	
Номан кырон ке аниль тенде	
Тэронын lonely lonely lonely	
Тэронын lonely lonely lonely 	
Нагасо парамина чом свэ	
Амудо чаччи аннын госе	
Сарамын гаго	
Нан кынян то хончжа санын намчжа	
Рамён муль маччуги сонсу	
Каккымщигын хончжанмальхамё	
Вероун сопава хамкке сара	
Чами тыльги чонен TV дырама хогын ёнхва	
Нега опщидо щиганын чальдо хыллогаго	
Ное ёллак омнын чонванын гынян конва	
Ама нэильдо кырогеччиман	
Альге мвоя кыннан гоя	
Ими ури саранын чугокко	
Ибёрын чупко касым апын пёнхва	
То тэронын мусоун паме	
Кин чиммук катын гоя	
Ибёри кырон кочжи мво	
Мольччонхадагадо улькокханын	
Щилькон мивохадага нунмуль чамнын го	
Пами твемён нопын бильдин	
Камбаккоринын пальган пульбит	
Кычором нига тоолла то чичёганын го 	
Ибёрын гырон гоя ибёрын гырон гоя	
Мольччонхадагадо улькок ханын го	
Ибёрын гырон гоя ибёрын гырон гоя	
Щилькот мивохадагадо нунмуль чамнын го	
Нагасо парамина чом свэ	
Амудо чаччи аннын госе	
Чогым сыльпо поимён оттэ	
Номан кырон ке аниль тенде	
Тэронын lonely lonely lonely	
Тэронын lonely lonely lonely	
Нагасо парамина чом свэ	
Ичженын нэга омнын госе	
Нагасо парамина чом свэ	
Чогым сыльпо поимён оттэ	
Нагасо парамина чом свэ	
Чогым сыльпо поимён оттэ	

клип GARY ft. MIWOO Get Some Air

Мы ждем только позитивные и хорошие отзывы на клип GARY ft. MIWOO Get Some Air

Отличный клип GARY ft. MIWOO - Get Some Air и песня Get Some Air группы GARY ft. MIWOO
2016-11-01
GARY ft. MIWOO
GARY ft. MIWOO Get Some Air
2016-10-25
GARY ft. MIWOO Get Some Air
Отличный клип GARY ft. MIWOO - Get Some Air и песня Get Some Air группы GARY ft. MIWOO
2016-10-19
GARY ft. MIWOO

Клип GARY ft. MIWOO - Get Some Air cмотреть онлайн
© 2019 Все права защищены